Bild på tavlan 'I kungarnas ateljé', en av de bästa tavlorna!

MIN KONSTNÄRLIGA BAKGRUND:

 

  en IN ENGLISH


Jag startade min konstnärsverksamhet på 1970-talet som bokillustratör, formgivare och grafiker. Att jag valde illustration och teckning berodde på ett intresse för litteraturen, en förbindelse till ordet och skrivandet som periodvis har varit lika starkt som känslan för form och bild. I början handlade det om illustrationer i svartvitt; träsnitt, radering och litografi. Kanske var det träsnittet som fångade mest: Enkla, expressiva ytor, människor och figurer i rörelse. Motiven var hämtade ur folkliga berättelser och poesi.
Efter att ha arbetat som formgivare och grafiker några år fick jag problem med de fysiska svårigheter som materialet och kemikalierna kan ge. Längtan efter ett mer direkt konstnärlig uttryck växte också fram. Nu blev det teckningar i kol och pastell en period, tills jag år 1994 började måla med tempera och olja. En orientering mot yttre motiv, natur och landskap kom nu in. Intresset för bildens innehåll och berättelsens poesi känns forfarande starkare än koncentrationen kring måleriets formella aspekt. Jag söker nog det expressivt personliga uttrycket framför det forskande, experimentella. Inspirationskällan är ofta årstidernas skiftningar, människans släktskap med naturen och religiösa motiv, som uttryck för allmänmänskliga skeenden. Jag startar med en idé, men uttrycket ändras och tar sin egen väg under processen, ofta landar jag i det abstrakta uttrycket. Ibland lyckas man nå fram med något omedelbart, självklart och enkelt. Ibland stannar tavlan som ett frågetecken till betraktaren, som öppnar för flera tolkningar och som också gör det frestande att måla om den efter en tid. Att lämna och förstöra känns som en förutsättning för att komma ur upprepningarnas spår och lyfta bilder ut över sig själva.
– Följande bildvisning visar ett urval av mina kolteckningar och målningar.

MY ARTISTIC BACKGROUND:

I started my work as an artist with book design, illustration and graphic art in the seventies. The choice to work with illustration and drawing was due to an interest in literature and writing, which was equally strong as the feeling for visual art and design. I started with black and white illustrations; woodcut, etching and lithography. Woodcut caught my imagination most: simple, expressive surfaces, people and figures in movement. The images I used came from novels and poetry.
Working with these materials over a period of a few years caused me physical problems through contact with the chemicals involved. I longed for a more direct way of expressing myself artistically.
This period was followed by working with charcoal and pastels for a while, until I started with oil and tempera in 1994. I turned to motives I found around me in nature and the landscape. My interest was in the content and poetry of my work much more than concentrating on the formal aspects of painting. I am seeking a more personal self-expression rather than experiment and research. My sources of inspiration are often the variations of the seasons, our relationship to nature, religious subjects, as an expression of the daily course of life. I begin with an idea, an expression which changes, finds its own way in the process, and often ends up in the abstract. Sometimes the result is immediate, clear and simple. Sometimes the result is one big question mark for the observer, open to many interpretations, which tempts one to repaint it after a while. Abandoning and destroying feels like a prerequisite to leave the rut of repetition and raise the image above itself. The following pictures are a selection charcoal drawings and paintings.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!