Bild på tavlan 'I kungarnas ateljé', en av de bästa tavlorna!

MIN KONSTNÄRLIGA BAKGRUND:

 

  en IN ENGLISH

Jag startade min konstnärsverksamhet på 1970-talet som bokillustratör, formgivare och grafiker. Att jag valde illustration och teckning berodde på ett intresse för litteraturen, en förbindelse till ordet och skrivandet som periodvis har varit lika starkt som känslan för form och bild. I början handlade det om illustrationer i svartvitt; träsnitt, radering och litografi. Kanske var det träsnittet som fångade mest: Enkla, expressiva ytor, människor och figurer i rörelse. Motiven var hämtade ur folkliga berättelser och poesi.
Efter att ha arbetat som formgivare och grafiker några år uppstod längtan efter ett mer direkt konstnärlig uttryck. Nu blev det teckningar i kol och pastell en period, tills jag år 1994 började måla med tempera och olja. En orientering mot yttre motiv, natur och landskap kom nu in. Intresset för bildens innehåll och berättelsens poesi känns forfarande starkare än koncentrationen kring måleriets formella aspekt. Jag söker nog det expressivt personliga uttrycket framför det forskande, experimentella. Inspirationskällan är ofta årstidernas skiftningar, människans släktskap med naturen och religiösa motiv, som uttryck för allmänmänskliga skeenden. Jag startar med en idé, men uttrycket ändras och tar sin egen väg under processen, och ofta landar jag i det abstrakta uttrycket. Ibland lyckas man nå fram med något omedelbart, självklart och enkelt. Andra gånger stannar tavlan som ett frågetecken till betraktaren. Bilden öppnar för flera tolkningar och som också gör det frestande att måla om den efter en tid. Att lämna och förstöra känns som en förutsättning för att komma ur upprepningarnas spår och lyfta bilderna utöver sig själva.
Följande bildvisning visar ett urval av mina kolteckningar och målningar.

MITT ARBETE SOM SKRIBENT:

Bredvid mitt arbete som bildkonstnär har jag verkat som skribent för olika kulturtidskrifter, och även som skrivande människa har konsten stått i fokus. Ofta har jag knackat på dörren hos konstnärer, gått på upptäckt i ateljén, ställd frågor, låtit mig förbryllas och fascineras. Mitt stora engagemang i detta sammanhang har varit Rudolf Steiners mångfacetterade tankar om konst och hur denna impuls visar sig som vitt skilda uttryck hos olika konstnärer. Steiners idéer spänner över ett stort register och ger möjlighet till fördjupning i en mångfald teman. Ur ett andligt perspektiv behandlade Steiner estetiska kärnfrågor som rör sig om färgernas inre väsen, individens kreativa potential och förvandlingens mysterium. Till detta hör reflektioner över teman som engagerar många konstnärer i dag: konstens sociala, konceptuella och interaktiva sida.
Som urvalet av mina artiklar visar har jag också ägnat mig åt konstnärer ur ett mer filosofiskt perspektiv eller haft ett intresse för det andliga i konsten i största allmänhet. Till dess hör filosofen Didi-Huberman, konstnärerna Olafur Eliasson, Torsten Andersson, och de norske performance- och konceptkonstnärerna Kjetil Skøien och Hilmar Fredriksen.
När jag skrivit en biografi över konstnären, trädgårdsmästaren och folkpedagogen Arne Klingborg (1915 - 2005), är det utifrån samma nyfikenhet och vilja att upptäcka utvecklingen och kvaliteterna i ett säreget och mångfaldigt konstnärsskap. Boken lyfter fram de idéer som Klingborg förespråkade under sitt händelserika liv som antroposof och som inspirerat så många människor i hans omgivning. Det har också varit en glädje att få ”möta” och berätta om flera av de färgstarka personer som bidrog till att utveckla antroposofins många verksamheter i Sverige.

MY ARTISTIC BACKGROUND:

I started my work as an artist with book design, illustration and graphic art in the seventies. The choice to work with illustration and drawing was due to an interest in literature and writing, which was equally strong as the feeling for visual art and design. I used to do black and white illustrations; the technics were woodcut, etching and lithography. Woodcut caught my imagination most: simple, expressive surfaces, people and figures in movement. The images I used came from novels and poetry. Working with these materials for some years, I longed for a more direct way of expressing myself artistically. This period was followed by working with charcoal and pastels for a while, until I started with oil and tempera in 1994. I turned to motives I found around me in nature and in the landscape. My interest was in the content and poetry of my work much more than concentrating on the formal aspects of painting. I am seeking a more personal expression rather than artistic experiment and research. My sources of inspiration are often the variations of the seasons, our relationship to nature, religious subjects, as an expression of the daily course of life. I begin with an idea, an expression which changes, finds its own way in the process, and often ends up in the abstract. Sometimes the result is immediate, clear and simple. At other times the result remains as a question to the observer, open to many interpretations, which tempts one to repaint it after a while. Abandoning and destroying feels like a prerequisite to leave the rut of repetition and raise the image above itself. The following pictures are a selection charcoal drawings and paintings.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!